Webwall Webstudio - Általános szerződési feltételek
A Webwall Webstudio (képv. Mazug Tímea e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és weboldalcsomagok készítése) tárgykörben. A Szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Webwall Webstudio (képv. Mazug Tímea e.v.)-val a Szolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) létrejön.


1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ASZF hatályos 2006. szeptember 21. napjától.

1.2. Az ÁSZF kiterjed a Webwall Webstudio (képv. Mazug Tímea e.v.) minden internetes szolgáltatás tárgykörben megkötött Szolgáltatási Szerződésre (Továbbiakban: Igénylőlap és Megrendelőlap).

1.3. Az ÁSZF szabályozza
- a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

1.4. Az Igénylőlap, Megrendelőlap tartalmazza a Megrendelő által
- megrendelt szolgáltatásokat,
- választott szolgáltatások tartalmát,
- választott fizetési módot.

1.5. A Keretszerződés az Igénylőlap Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre.

1.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. A módosítás az új Igénylőlap aláírásával lép hatályba.

1.7. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.

1.8. A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette a Megrendelőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.

1.8.1. Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.

1.8.2. A Megrendelő a Megrendelői Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.

1.8.3. A felmondásnak tartalmaznia kell:
- a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles),
a Szolgáltató felmondása esetén
- a felmondási időt
- a felmondási idő lejártának napját.

1.9. A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.


2. Az ÁSZF alanyai

2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Webwall Webstudio (képv. Mazug Tímea e.v.)-ra, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, az Igénylőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

2.1.1. Szolgáltató: Webwall Webstudio (képv. Mazug Tímea e.v.) 1631 Budapest Pf.: 99 adószám: 8371011857.

2.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Keretszerződés és Igénylőlap alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.


3. Az ÁSZF tárgya

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az Igénylőlapon, Megrendelőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató - amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és a Szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.


4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal az Igénylőlapon, Megrendelőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen Szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a Szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.

4.3. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

4.4. A Megrendelő az Igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelőséggel tartozik.

4.5. A Szolgáltató az Igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

4.6. Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap.

4.7. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések törlése nélkül.

4.8. A díjfizetés választható módozatai:
- banki átutalás,
- csekk,
- készpénz.

4.9. Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt.

4.10. Ha a Megrendelő nem kap számlát az esedékes időben (új megrendelés esetén legkésőbb a megrendeléstől számított 8. nap, vagy a már meglévő előfizetés esetén legkésőbb az évfordulót megelőző 15. nap), ennek tényét az info@webwall.hu e-mail címen köteles bejelenteni.

4.11. Amennyiben a Megrendelő a 4.5 pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltató egyszeri 2.000,- Ft + ÁFA és a késedelmes összeg 2 ezrelékét kitevő, de minimálisan 300,- Ft + ÁFA összegű napi késedelmi pótdíjat jogosult felszámítani. A Szolgáltató nem számít fel késedelmi díjat 30 napos késedelemig, abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta.


5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénylőlapon, Megrendelőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt.

5.2. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
- az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
- az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  (Strasbourg 1981. január 28.),
- 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
- az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

5.3 A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a Szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - az Előfizető által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

5.4. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a Szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a Szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló Szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül.

5.5. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: www.webwall.hu) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.

5.6. A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni és a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni.

5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

5.8 A Szolgáltató kiköti, hogy a csomagokban meghirdetett weboldalak dizájnja és felépítése saját tulajdonát képezi, az csak a Szerződés fennállása alatt használható a Megrendelő részére.

5.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

5.10. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

5.11. A Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.

5.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód
- a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
- nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
- futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja vagy üzemszerű működését gátolja vagy ;
- által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
- működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére).

5.13. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.webwall.hu) jól látható módon elhelyezi.


6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.

6.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag a Megrendelő felelőssége.

6.4. A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló Szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló Szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (e-mail vagy hagyományos levél útján).

6.5. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

6.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

6.7. Jelen ÁSZF csak az Igénylőlappal, Megrendelőlappal együtt érvényes.


7. Vis Major esemény

7.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

7.2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.3. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

7.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.